ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

I. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Kotán Tamás Balázs EV (Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Garibaldi út 29. 3/12, Nyilvántartási szám: 54607783, Adószám: 55865160-1-35, E-mail: info@akitakarito.hu, Tel.: +36/20-966-14-22, Weblap: www.akitakarito.hu, a továbbiakban: Vállalkozó/Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyeket a Vállalkozó, mint Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2 Jelen Tájékoztató az Érintett által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3 Az adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor figyelembe vettük az alábbi jogszabályok rendelkezéseit:

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)

  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)

  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)

  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker.tv.”)

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény

1.4. A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed a Vállalkozóra, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Vállalkozó weboldalon folytatott tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre.

1.5. Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép hatályba, és annak visszavonásáig hatályos.

II. Fogalom meghatározások

2.1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.


2.2.
Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.


2.3.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.


2.4.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.


2.6.
Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

2.7. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

2.8. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek.

2.9. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.10. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.


2.11.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

III. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Az Érintett döntése alapján az Adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti a következő adatokat: név, telefonszám, e-mail cím, valamint szerződéses jogviszony esetén név, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám, telefonszám, e-mail cím.

3.2 Amennyiben az Érintett e-mailt küld, úgy az Adatkezelő rögzíti az Érintett e-mail címét, nevét, telefonszámát (annak megadása esetében), és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

IV. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre – Cookie („Süti”)

4.1. A HTTP-süti (egyszerűen: Süti, illetve angolul: Cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

4.2. Fontos tudni, hogy a böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a Cookie-k elhelyezését és használatát, a jobb felhasználási élmény miatt. A böngészők beállításaiban a Cookie-k visszautasíthatók, korlátozhatók, illetve letilthatók, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek. A legnépszerűbb böngészőkkel és a Cookie-k kezelésével kapcsolatban a böngészője súgó és támogatás menüjében tájékozódhat.

4.3. A Cookie feladatai:

  •  minőségi felhasználói élményt biztosít

  • meggyorsítja az oldal használatát

  • információt gyűjt a látogatókról és arról az eszközről, amivel az oldalt látogatja

4.4. Harmadik fél által megtalálható Cookie-k a weboldalon:

  • Google Analytics: Az oldalunkon alkalmazzuk a Google Analytics Cookie-jait is. A Cookie-k adatokat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt, mikor látogatják, milyen készülékről, milyen oldalt néznek jelenleg. Statisztikai célokból helyeztük el weboldalunkon, így a látogatónak semmi hátránya/kára nem származik belőle. Ezek a Cookie-k a látogató böngészőjében maradnak, addig amíg a látogató nem törli őket.

  • Facebook pixel, facebook analitika: Facebookon hirdetjük a szolgáltatásainkat, így az adatkezelő (jelen esetben a facebook), a Facebook pixel használatával JavaScript kódot ágyaz be, amely információkat küld a Facebooknak, amikor a felhasználó műveleteket hajt végre az oldalon. Pl. meglátogatja az oldalt, vásárol stb. A Facebook Pixel adatokat nem gyűjt, illetve nem is tárolja azokat, így csak statisztikai célokból használjuk.

  • Facebook remarketing: Célja, hogy az adott weboldalt látogató számára a Facebook, mint adatkezelő, reklámja elérhetővé váljon, miközben a Facebook-ot használja. Nagyon fontos viszont megjegyezni, hogy a Facebook remarketing adatokat nem gyűjt, illetve nem tárol.

V. Az Adatkezelés célja, jogalapja

5.1 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

a) az Érintett azonosítása, az Érintettel való kapcsolattartás

b) honlap kényelmi funkcióinak javítása

c) egyedi megkeresések kezelése, intézése;

d) statisztikák, elemzések készítése;

e) üzletszerzési célból az Érintett kezdeményezésére szolgáltatási ajánlatok adása, egyeztetése

f) az Érintettek jogainak védelme;

g) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

h) szerződéses jogviszony esetén a szerződő fél vagy kapcsolattartó személy pontos beazonosítása.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

5.2 Az Adatkezelésre az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általa közölt személyes adatai, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.3 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás az Érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.4 Az Érintett vállalja, hogy a szolgáltatások igénybevétele, vagy azt kezdeményező tevékenysége során, általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

5.5 Az Érintett az e-mail címének, valamint a személyes adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást vagy kezdeményezi azt.

VI. Az Adatkezelés elvei, módja

6.1 Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelés minden szakaszban megfelel a célhoz kötöttség, a tisztesség alapelveinek, és a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak.

6.2. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.3. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A személyes adatok megfelelőségéért, és pontosságáért kizárólag az adatokat rendelkezésre bocsátó személy felel.

6.4. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Ezért ebben az esetben a szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személytől – a személyes adatok kezeléséhez – külön Hozzájáruló nyilatkozat megküldése szükséges az info@akitakarito.hu e-mail címre. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Érintett, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.

6.5. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja.

Ez alól a következő esetek képeznek kivételt:

  • Adatkezelő az Érintett hozzájárulásával harmadik félnek továbbíthatja a Személyes adatokat (pl. szerződéses jogviszony esetében az alvállalkozó/teljesítési segéd részére megadja a tulajdonos/kapcsolattartó személy elérhetőségeit)

  • Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

  • Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teheti az Érintett elérhető Személyes adatait.

6.6. Az Adatkezelő rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az Érintettek által megadott egyéb adatokkal.

6.7. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.8. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

6.9. A weboldalon néhány korábbi ügyfél véleménye került feltüntetésre a „Referenciák” szekcióban. A weboldalon az Adatkezelő által feltüntetésre került ügyfelek neve és véleménye az ügyfél hozzájárulása mellett történt.

VII. Az Adatkezelések időtartama

7.1 Az Érintett által küldött e-mailek esetén, az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatait a Felhasználó kérésére vagy megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

7.2 Adatkezelő és az Érintett között hatályban lévő szerződés vagy a szerződésben kapcsolattartó személyként feltüntetett természetes személy esetén, a szerződés megszűnését követő 90. napon törli, kivéve, ha az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

7.3 Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy az Érintett által elkövetett bűncselekmény vagy annak gyanúja, illetve rendszer elleni támadás esetén vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén az Adatkezelő jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

7.5 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

7.6 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – az Érintett tájékoztatása mellett – korlátozza a személyes adat felhasználását, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

VIII. Adatfeldolgozás

8.1. Ha az adatkezelést a Vállalkozó nevében más végzi, a vállalkozó kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják. A Vállalkozó ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról.

8.2. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelenleg az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

  • Google Ireland Ltd. – (Google Drive, Google Analytics, Chrome böngésző) – Felhőben történő adat és file tárolást, online dokumentum kezelés, látogatottsági statisztika szolgáltatás)

  • Facebook Inc. – (Analytics, marketing szolgáltatások)

8.3. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

8.4. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

IX. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

9.1 Az Érintett a Személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@akitakarito.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó által megadott e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatás kérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az Érintett adatait. A  tájékoztatás kérésre adott válasz ingyenes.

9.2 Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, az Érintett kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

9.3 Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.

A törlés megtagadható

  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy

  • ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint

  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9.4 Az Érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Érintett vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az Érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Az Érintett továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

  

9.5. Az Érintett tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen

  • ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

  • ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy

  • ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Adatkezelő az Érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

9.6. Az Érintett által kért jogérvényesítéseket Adatkezelő a kérelem beérkezésétől vagy Érintett sikeres beazonosításától számított 30 naptári napon belül megteszi és a megtett intézkedésekről vagy azok elmaradásáról és okairól értesítést küld.

X. A vállalkozó Facebook oldala

10.1. A Vállalkozó Facebook oldalt (https://www.facebook.com/akitakarito) üzemeltet, itt is sor kerül a személyes adatok kezelésére. A vállalkozó a Facebook-on is népszerűsíti tevékenységét, az oldalt a vállalkozó marketing célokra használja. A vállalkozó a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha az érdeklődő a Facebookon keresztül intéz kérdést hozzá, igyekszik azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalon tudomására jutott adatokat kizárólag az érdeklődő kérdésének megválaszolásához használja fel, további reklám célokra nem. A vállalkozó ezúton tájékoztatja követőit, hogy a Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását. Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni a Vállalkozóval, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér be, illetve tárolja és feldolgozza azokat. A Vállalkozónak nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására. Az egyéni vállalkozó nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. Ezzel kapcsolatban további információt a Facebook oldalán talál. A vállalkozó a Facebook oldalon követők személyes adatait hozzájárulásuk értelmében kezeli, a hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalait, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz.

XI. Adattovábbítás lehetősége

11.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

XII. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

12.1 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő info@akitakarito.hu e-mail címen.

13.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

13.3 A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A pert az Felhasználó – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Mi történhet a nyaralóddal a tél során?
Hogyan előzheted meg a bajt?
Töltsd le a Kitakarító ingyenes ebook-ját és tudd meg most!

Mi történhet a nyaralóddal a tél során?
Hogyan előzheted meg a bajt?
Töltsd le a Kitakarító ingyenes ebook-ját és tudd meg most!